Loading…
Fab City Summit has ended
avatar for Ing. Jozef Vasko

Ing. Jozef Vasko

Fablab pri CVTI, Vedecky park UK
fablab manager
Bratislava
Thursday, July 12
 

09:00

10:00

11:00

13:30

14:30

15:45

16:45

17:45

18:00

 
Friday, July 13
 

10:00

14:00

16:00